Ако имате неплатени такси за предходни години е необходимо да направите банков превод към сметката на ТУ-Габрово:

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF

Бакалавърски специалности
Магистърски специалности
Докторанти
Професионален бакалавър
Административни такси и услуги